Vedtægter

Vedtægter for NTA

Foreningens navn, virke og formål.

§ 1. Foreningens navn er Nørre Tranders Antenneforening.

§ 2. Foreningens formål er at oprette, eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af TV-og
radioprogrammer, samt overførsel af bredbåndstjenester (f.eks. Internet og IP-telefoni), i
overensstemmelse med gældende vilkår for sådanne anlæg.

Medlemskab.

§ 4. Enhver der er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen.
§ 5. Medlemmer kan være, enkelt medlem, boligforeninger, grundejerforeninger og
antenneforeninger, der er oprettet og registreret i NTA den 1. januar 2008 eller senere.
stk. 2. Erhvervsvirksomheder, institutioner og skoler kan optages som enkeltmedlemmer – dog
uden stemmeret og uden mulighed for at vælge repræsentanter til NTA’s Repræsentantskab.
stk. 3. Som enkeltmedlem optages: Tilslutninger, der ikke kan placeres i allerede eksisterende
medlemsforeninger.
stk. 4. Enkeltmedlemmerne organiseres i valgforbund 10 under ledelse af NTA’s bestyrelse.
Valgforbund 10 har ingen repræsentant i bestyrelsen, men har mulighed for at vælge et medlem til repræsentantskabet for hver påbegyndt 250 husstande.
Eksisterende og kommende kollegier placeres i valgforbund 11 under ledelse af NTA´s bestyrelse.
Valgforbund 11 har ingen repræsentant i bestyrelsen.

Kontingent.
§ 6. For medlemskab betales et tilslutningsgebyr samt kontingent, hvis størrelse fastsættes af foreningens repræsentantskab.

Foreningens ledelse.
§ 7. Foreningens højeste myndighed er Repræsentantskabet.
§ 8. Repræsentantskabet udpeges af medlemsforeningerne, som på repræsentantskabsmøderne kan repræsenteres af 1 medlem pr. påbegyndt 250 tilsluttede husstande.
Stk. 2. På repræsentantskabsmøderne kan et udpeget medlem alene repræsentere 1
medlemsforening
Stk. 3. Stemmeretten på repræsentantskabsmøderne udøves alene af de tilstedeværende. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9. Repræsentantskabet vælger foreningens formand. Formanden vælges for 2 år i ulige år.
Stk. 2. Endvidere vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

§ 10. Foreningens bestyrelse kan bestå af max. 11 medlemmer.
Stk. 2. Efter repræsentantskabets valg af formand, udpeger hvert valgforbund sin kandidat samt
dennes suppleant til bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen sikrer, at medlemsforeningerne indkaldes til valg i de respektive valgforbund
hvert andet år. Således indkaldes ulige valgforbund i ulige år, og lige valgforbund i lige år. Valget
skal finde sted i januar eller februar måned inden det årlige repræsentantskabsmøde.
§ 11. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær, hjemmesideansvarlig,
programansvarlig og teknikansvarlig.
Stk. 2. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg på 3 medlemmer, der har ansvaret
for foreningens daglige drift og administration. Formand og næstformand er fødte medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige
for foreningens virke, herunder tegningen af foreningen.
§ 12. Medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet skal være medlemmer af en af de i § 5
stk.1 nævnte foreninger.

Økonomiske og tekniske forhold.
§ 13. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen antager til regnskabskontrol et autoriseret revisionsfirma.
§ 14. NTA hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til hver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke bestyrelse eller medlemmer nogen personlig eller kollektiv hæftelse.
§ 15. Bestyrelsens medlemmer kan oppebære et honorar, der fastsættes af repræsentantskabet
efter bestyrelsens indstilling.
§ 16. Bestyrelsen kan indhente konsulentbistand efter behov.
§ 17. Bestyrelsen antager til vedligehold af fællesanlægget et anerkendt firma, som ikke har anden
tilknytning til NTA end det forretningsmæssige.
§ 18. Større ombygninger i forbindelse med fællesanlægget, kan kun foretages efter godkendelse
af repræsentantskabet.
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser til nye områder indenfor foreningens
interesseområder.
§ 19. Foreningens ejendomsret til anlægget er uden indskrænkning. Ingen del heraf kan derfor inddrages af medlemsforeninger ved fraflytning eller ophør af medlemskab.
§ 20. Medlemmers modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til hver tid gældende
leveringsbetingelser.

Repræsentantskabets dagsorden.
§ 21. Repræsentantskabet indkaldes til ordinært møde en gang årligt i januar kvartal.
Stk. 2. Indkaldelsen skal ske skriftlig med mindst 4 ugers varsel og ledsaget af budget for detkommende år. Såfremt der er forslag om vedtægtsændringer, skal dette ligeledes vedlægges.
Stk. 3. Indkaldelse kan ske ved offentliggørelse på NTA’s hjemmeside eller ved annoncering i lokal
avisen.
Stk. 4. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.
Stk. 5. Forslag fremsendes til medlemmerne senest en uge før mødet, ledsaget af revideret regnskab for det forløbne år.
§ 22. Dagsorden for det ordinære møde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Budget
6. Forslag
7. Valg af formand (i henhold til § 9)
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 2 revisorsuppleanter
§ 23 Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt flertal.

§ 24. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af
bestyrelsen eller af medlemsforeninger, der repræsenterer mindst 20% af det samlede antal
tilsluttede husstande. Dagsorden for mødet skal fremgå af indkaldelsen.

Medlemsforeningers ophør.

§ 25. En medlemsforening kan frit beslutte, at den vil nedlægge sig selv. Medlemskartoteket
overdrages i så fald til NTA’s bestyrelse. Samtidig overdrages foreningens installationer
vederlagsfrit til NTA.

Stk. 2. Medlemmerne i den nedlagte forening forbliver i det hidtidige valgforbund under NTA.
Medlemmerne skal selv sørge for at udøve de fornødne handlinger for at vælge medlemmer til
repræsentantskabet. Der kan vælges 1 medlem pr. påbegyndt 250 husstande.

Udmeldelse og eksklusion.

§ 26. En medlemsforening kan udtræde / udmelde sig af NTA med 12 måneders varsel ved et regnskabsårs begyndelse.
Stk. 2. Ved medlemskabs ophør skal alle økonomiske mellemværender med NTA være aftalt, herunder den eventuelle optagne kassekredit til renovering af anlægget.
Stk. 3. Den udtrædende medlemsforening kan alene medtage installationer, som tilhører medlemsforeningen.
§ 27. Hvis en medlemsforening ikke respekterer nærværende vedtægter eller undlader at betale
det fastsatte kontingent, kan bestyrelsen ekskludere medlemsforeningen og foranstalte, at
medlemsforeningens signalforsyning afbrydes.
Stk. 2. Ved eksklusion forfalder alle skyldige beløb til NTA umiddelbart.
Stk. 3. Eksklusion berettiger ikke til tilbagebetaling af noget beløb fra NTA.
Stk. 4. Den ekskluderede medlemsforening kan indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde til endelig afgørelse.

Vedtægtsændringer.

§ 28. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer, der stilles af repræsentantskabets medlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november.
Stk. 3. Vedtægtsændringer skal godkendes af mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede
repræsentanter.

Foreningens ophør.

§ 29. Forslag om foreningens ophævelse eller sammenlægning med anden forening behandles
som anført for forslag om vedtægtsændringer – dog således, at forslagets vedtagelse bekræftes på
et efterfølgende repræsentantskabsmøde, der indkaldes med mindst 8 dages varsel indenfor en
måned efter det møde, hvor ophævelsen besluttes.

Stk. 2. Eventuelle værdier fordeles mellem medlemsforeningerne i forhold til deres økonomiske
tilsvar i Nørre Tranders Antenneforening.
Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 15. marts 2004.
Rettelser vedtaget d. 28. marts 2011.
Leo Andersen, formand
Rettelser vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 27. marts 2017.
Leo Andersen, Formand

FORRETNINGSORDEN

§1.

Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder mellem de ordinære repræsentantskabsmøder.

På første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet, fastlægges datoerne for ordinære bestyrelsesmøder for det følgende år.

§2.

Formanden foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel.

Dagsorden fremsendes.

§3.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes efter behov af formanden, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer dette med motiveret dagsorden. Formanden afgør varsel for indkaldelsen. Dog indenfor 14 dage.

§4.

Bestyrelsen kan bestå af max. 11 medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når en over halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Står stemmerne lige er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.

§5.

Foreningens tekniske rådgiver samt installatør, der servicerer anlægget, deltager i bestyrelsesmøder efter behov – dog uden stemmeret. Til specielle emner kan der indkaldes eksperter. Disse deltager kun under det dagsordenspunkt, hvortil de er indkaldt, men de skal forlade mødet under beslutningsprocessen.

§6.

Til ordinære bestyrelsesmøder skal dagsordenen mindst indeholde følgende faste punkter:

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden.

3. Økonomi ved formanden

4. Orientering fra teknikansvarlig

5. Orientering fra programansvarlig

6. Orientering fra hjemmesideansvarlig

§7.

Formanden leder alle møder. I hans fravær leder næstformanden mødet. Hvis ingen af disse er til stede,

udpeger bestyrelsen en mødeleder af sin midte.

§8.

Sekretæren fører alle beslutninger til referat, som udsendes til bestyrelsen senest 8 dage før næste bestyrelsesmøde.

Et bestyrelsesmedlem kan forlange særstandpunkter indført i referatet. Referatet godkendes på næstfølgende møde og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på mødet.

Indsigelser mod referatet fremsættes på mødet under referatets godkendelse eller meddeles formanden skriftligt før mødets afholdelse.

§9.

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udarbejder kommissorier for disse.

Bestyrelsen udarbejder beskrivelse af arbejdsopgaver for formand, næstformand, sekretær, hjemmesideansvarlig, programansvarlig og teknikansvarlig. (Se bilaget til forretningsorden).

§10.

Forretningsudvalget, som består af formand, næstformand, samt et bestyrelsesmedlem, kan på bestyrelsens vegne disponere i løbende sager eller i sager af presserende art, der ikke kan afvente bestyrelsens beslutning uden væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Resten af bestyrelsen skal i så fald underrettes om den trufne disposition senest på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 11.

Opstår der tvivl om tolkningen af denne forretningsorden, er det formandens tolkning der er afgørende.

Forretningsordenen gennemgås hvert år på det konstituerende bestyrelsesmøde med henblik på eventuelle ændringer og er derefter gældende for hele det nye foreningsår med mindre et flertal ønsker den ændret.

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 31. marts 2003

Rettelser vedtaget d. 17/3 2008.

 

Bilag til forretningsorden for

Nr. Tranders Antenneforenings bestyrelse. 

Bestyrelsens arbejdsopgaver:

Formand: Tegner foreningen og er ansvarlig for:

• Kontakt til medlemsforeningerne

• Kontakt til pressen

• Kontakt til Aalborg Kommune

• Juridisk kontakt til programleverandører

• Underskrivelse af kontrakter

• Samarbejde med andre antenneforeninger (sammen med næstformanden)

• Samarbejde med interesseorganisationer (sammen med næstformanden)

Næstformand: Træder i formandens sted i dennes fravær og er ansvarlig for:

• Samarbejde med andre antenneforeninger (sammen med formanden)

• Samarbejde med interesseorganisationer (sammen med formanden)

Sekretær: Er ansvarlig for:

• Udsendelse af referat til bestyrelsesmedlemmer og medlemsforeninger

• Udsendelse af mødeindkaldelse med dagsorden til bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

• Teknisk udarbejdelse af dagsorden til bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

• Optagelse af referat fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Hjemmesideansvarlig: Er ansvarlig for:

• Tilsyn med hjemmesiden.

• Holde sig ajour med den tekniske udvikling inden for området

Programansvarlig: Er ansvarlig for:

• Kontakt til program leverandørerne

• Kontakt til teknisk rådgiver ved, aftale med programleverandør

• Holde bestyrelsen orienteret om nye programmer (TV og Radio)

Teknikansvarlig: Er ansvarlig for:

• Kontakt til teknikleverandør

• Kontakt til teknisk rådgiver

• Håndtering af fejl på anlægget

• Indhentning af servicerapporter fra servicefirma

• Servicekontraktens overholdelse

• At anlægget er tilstrækkeligt forsikret

ÅBNINGSTIDER

NTA

Tlf. 7027 0402
Troensevej 19
9220 Aalborg Øst
SE-nr. 17992686
Mail: nta@nta-tv.dk

Mandag 12.00 - 16.00
Tirsdag  12.00 - 15.00
Onsdag  12.00 - 15.00
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag  - Lukket

FEJLSERVICE

Stofa Kundeservice
Tlf.: 8830 3030