Download referat som PDF

Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40, Bohrparken, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken, Tranumparken, Vangaarden, Vendsysselkvarteret, Øster Sundby, Øster Uttrup, Lejerbo.

Gæster: Stofa, Beierholm og Nørresundby Bank

Referent: Else Rasmussen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2014 bilag 1
  4. Budget 2015 – herunder fastsættelse af kontingent (bilag 2 og 3)
  5. Indkomne forslag
  6. Information af Stofa – Jesper Jensen
  7. Valg af formand for 2 år
  8. Valg af 2 revisorer for 1 år
  9. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
  10. Eventuelt

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til gæster og repræsentanter.

Ad. 1

LA forslog N. P. Kjærgaard som dirigent. Der var ikke andre forslag. NPK takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Ad. 2

Beretning 2014

Jeg vil i store træk komme ind på hvorfor fusionen ikke blev til noget.

Vi havde lavet en fusionsplan, som i har set og nikket til.

GVD havde 100 % ejerforhold og NTA havde 100 % ejerforhold på fremførsels nettet, minus de undernet der ejes af medlems-foreningerne.

Ejerforholdet var i AN-TV 30 – 70 % i Stofas favør.(det opdagede vi med møje og besvær undervejs)

Så den første opgave var at ændre ejerforholdet i AN-TV til noget vi andre kunne leve med.

Det lykkedes os, at få Stofa med til et ejerforhold der dybest set var 50/50 og det skulle det så være fremover og måtte ikke ændres.

Efterfølgende løb AN-TV fra dette, hvor de mente at ejerforholdet var ligegyldigt, det handlede om slutbrugerne efter deres mening. De ville beholde deres gamle aftale med Stofa fra 2004

Vi efterlyste, gentagne gange, sammenhæng med den nyligt underskrevne fusionsaftale og ved de efterfølgende møder frem til juni, var der altid taget udgangspunkt i den gamle aftale fra 2004.

Vi forsøgte flere gange, sammen med GVD, at få AN-TV til at forholde sig til det fusionsgrundlag de selv havde underskrevet, desværre uden held.

På mødet sidst i juni blev det aftalt, vi skulle få en professionel advokat til at sammenflette det bedste fra 2004 aftalen og fusionsaftalen. Dette arbejde skulle være afsluttet i starten af august måned.

For at imødekomme AN-TV havde vi accepteret, at det var deres advokat der skulle komme med første udspil. Vi holdt sommerferie med en tro på, at vi nu var på vej i den rigtige retning.

På første møde i august var der intet sket, AN-TV ville beholde deres 2004 aftale som udgangspunkt. Vi bad dem om at finde ud af, om de ville med i Danmarks største antenneforening eller ej og understregede, at vilkårene i fusionsplanen fortsat var uændret.

Der skulle opnås en ny fælles forsyningsaftale med Stofa, som alle parter kunne tiltræde – og en aftale der stillede NTAs medlemmer bedre og i hvert fald ikke ringere, end den nuværende aftale vi havde med Stofa.

Det havde vi lovet repræsentantskabet og havde også en forventning om, at vi med 65.000 husstande i ryggen kunne indfri dette ønske.

Vi hørte intet og sidst i september indkaldte NTA og GVD så AN-TV til endnu et møde med vores advokater. Til dette møde havde NTA og GVD sammen udfærdiget en skrivelse, der skulle få fusionen på skinner igen og der skulle udpeges en uvildig person, som kunne lede alle på rette vej.

Desværre meddelte formanden for AN-TV sammen med deres advokat, at de ikke ønskede at videreføre og indfri fusionsplanens ord, som de selv havde skrevet under på først på året.

Efter vi havde stillet en masse uafklarede spørgsmål til AN-TV bl.a. om en fælles forsyningsaftale med Stofa, foreslog AN-TV’s advokat pludselig, at man kunne gennemføre fusionsplanen nu og her og se bort fra hvem leverandøren skulle være.

Man kunne så efterfølgende, finde ud af hvem leverandøren til Aalborg Bynet skulle være.

Det ville i praksis sige, at vi skulle opsige vores aftale med Stofa og stå uden leverandør, hvilket

var det modsatte af det, der stod i fusionsplanen.

AN-TV virkede ikke særligt interesseret i af få lavet en aftale med Stofa.

(mig bekendt er det ikke sket endnu)

Forudsætningen for fusionen var jo, at AN-TV lavede en ny samarbejdsaftale med Stofa,

Således at vi kunne få en ny samlet aftale mellem alle parter fra dag 1.

Hele forløbet var et skridt frem og to tilbage.

I vores fusionsplan var indskrevet, at hvis samtlige betingelser ikke var opfyldt senest den 1. oktober 2014, bortfalder fusionsplanen og alle er frit stillet.

Da det hele blev vendt på hovedet en gang til, så vi ikke andre muligheder end at stoppe fusionen.

Det er selvfølgelig med en vis skuffelse og frustration, at vi ikke kunne indfri ønsket om at skabe et fælles Aalborg ByNet. Det lykkedes ikke, at hive AN-TV op på det niveau som en moderne antenneforening skal være på nu og i fremtiden. (Nemlig herre i eget hus.)

Vi er fortsat i bestyrelsen enige om at visionen, strategien og timingen i Aalborg ByNet var helt rigtig. Men når det så er sagt – er NTA som forening fortsat økonomisk velfunderet her og nu – men det vil blive nødvendigt at afklare mulige alternative fremtidsscenarier på den længere bane. Konkurrencen med nye aktører på markedet, ændrede forbrugsvaner og øgede trafikmængder er nogle af de faktorer der skal tages højde for.

Ligeledes kan man sige, at selvom en fusion havde skabt en større mulighed så skal der ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen kæmper med alt hvad vi har, for at bevare vores antenneforening.

Det gør vi bl.a. ved at give vores medlemmer en god service og tilbud på TV, Bredbånd og Telefoni på et højt niveau, så de fortsat ønsker at være medlemmer hos os.

Fællesaftale med Himmerlands Boligforening – hvad betyder den?

Det betyder, at kun dem der har skrevet under på en fællesaftale kan få lov til at levere TV og internet i afdelingerne.

På Blåkildevej, Ravnkildevej, Fyrkildevej og Oddesundvej har TDC, Bredbånd Nord og NTA en aftale.

Så man må forvente at der kommer tre udbydere i disse afdelinger.

På disse veje er der ikke længere en antenneforening, alle er fremover enkelt medlemmer, der frit kan vælge mellem de leverandører, der er til rådighed.

NTA har lavet en eksklusivaftale på råderetten af afdelingernes interne net i 10 år fra januar 2015.

Det betyder at andre ikke kan disponere over afdelingens net i denne periode.

Den fiber ring vi omtalte sidste år er nu lavet.

Dette betyder at Fyrkildevej har fået 2. øer, Rebildparken har fået sin egen ø, Vendsyssel kvarteret og Skallerupvej har sin egen ø, Stenbjergvej, Øster Uttrup, Øster Sundby og Gl. Nr. Tranders har sin egen ø.

Så er der ikke kapacitetsproblemer mere i disse områder.

Vedr. GAF – sagen

Den 9-9-2014 indkalder GAF os så til et mæglingsmøde i byretten, som efter 5 timer med diskussioner frem og tilbage, mundede ud i en skriftlig aftale.

Vi har desværre mistet medlemmer i løbet af året der er gået

Pakke 1. 2349 stk.

Pakke 2. 1790 stk.

Pakke 3. 1269 stk.

Årsagen er de kollegier der har forsker-net i lejemålet og der hvor Fiber Nord har gravet kabler ned. Ramblaen, Kvadraten, Sigrid Undset Vej og CW Obel har alle forskernet.

Vi har d.d. i NTA 3281 internet kunder ca. 61 %, hvilket er en stigning i forhold til sidste år.

Nye tiltag i NTA

Vores analoge hovedstation kan kun vises i MPEG 2 og skal opgraderes til MPEG 4, hvis vi fortsat skal vise analog TV, hvilket er en kostbar affære.

Da alle TV stationer for længst er overgået til MPEG 4, (DR slukkede analog 2009) og statistikken siger at der i 2016 kun er 5 % tilbage af den danske befolkning der ser analogt fjernsyn i deres hjem, er tiden kommen til at slukke for det analoge signal og kun sende rent digitalt.

Derudover har vi brug for pladsen på FM båndet “der dybest set er udnyttet fuldt ud” til alle de nye tiltag der kommer nu og i fremtiden.

Derfor ser vi os nødsaget til, at slukke det analoge signal i januar 2016.

Stofa barsler med et nyt tiltag, en såkaldt nul løsning i løbet af 2015.

Det betyder at det ikke er nødvendigt at have TV fra NTA for at få en internetforbindelse fra Stofa.

Det er ikke forhandlet på plads endnu.

Der kommer en mobilløsning i løbet af året, hvor man kan samle det hele.

Stofa er ved at udvikle en ny smart boks som skulle være på vej i år, den bliver meget mindre en den vi kender i dag.

Der bliver skruet gevaldigt op på internet siden. NTA kan levere en 300/40 Mbit forbindelse fra den 20. april 2015.

Adgang til 300/40 Mbit kræver, at medlemmet skal have et nyt modem. Modemmet er fra Techni Color og understøtter 24 kanaler og har dual-band understøttelse (2,4 og 5 MHz). Det er sat op til automatisk at indstille hvilket frekvensbånd, der skal bruges.

Det er kun medlemmerne, der vælger 300 Mbit, der skal have det nye modem.

På længere sigt er det planen, at det nye modem fra Techni Color bliver et nyt standard-modem.

Dette ligger dog noget ude i fremtiden.

Det er også værd at bemærke, at det tidligere forbrugsloft (den såkaldte fair use -grænse) bliver fjernet, så alle medlemmer nu frit kan bruge løs og hente al den data som film, billeder og dokumenter kræver. Helt uden risiko for at ramme en forbrugsgrænse.

Samtidigt skal det bemærkes at den såkaldte bærelinje er opgraderet til 1/0,5 Mbit.

I dag har ifølge en undersøgelse, 11 pct. af befolkningen i Danmark ikke bredbånd i hjemmet.

Så med den gratis 1/0,5 Mbit forbindelse sikrer vi, at alle medlemmer kan få adgang til telefoni og vores Smart Tv-tjenester. Samtidig kan forbindelsen bruges til netbank, digital post og kommunikation med det offentlige.

Til sidst vil jeg gerne takke pigerne på kontoret for deres indsats i året der er gået, det er sommetider de mest umulige opgaver i bliver pålagt, men i får dem altid klaret på en fornuftig måde, så tak for det.

Til bestyrelsen vil jeg også sige tak for et godt samarbejde.

Der har været rigtige mange ting, der skulle tages stilling til, men jeg kan garanterer, at der ikke bliver mindre i året der kommer.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 3, 4

Revisor Bjarne J. Christensen gennemgik regnskab for 2014 budget for 2015 samt fastsættelsen af kontingent, som er uændret kr. 250,00 pr. år.

Regnskab, kontingent og budget blev godkendt, uden bemærkninger.

Ad. 5

Ingen indkomne forslag.

Ad. 6

Jesper Jensen, Stofa gennemgik foreningens pakkestruktur samt priser på samme, og gav en orientering omkring TDC’s tilgang til udbuddet af deres pakker i forhold til Stofa.

Der blev orienteret om kortafgiften. Det digitale kort til tilkøb af kanaler er nu afgifts frit. Et CA-modul kan købes for kr. 249,00. Der vil i fremtiden blive gjort mere opmærksom på den gratis bærelinje som er opgraderet til 1 Mbit. Denne dækker en stor kundegruppes behov.

På foranledning af et spørgsmål om Web Tv To Go, er det her landegrænser der begrænser rettighederne.

Der blev endvidere stillet spørgsmål til FM-båndet, og her er svaret nok som med Mpeg 2, nyt TV og/eller ny DAB-radio.

Til et par spørgsmål vedr. dårlige signaler og udfald af signaler, blev det aftalt med Stofa om en nærmere undersøgelse.

Ad. 7

Leo Andersen blev enstemmigt genvalgt for en periode på 2 år.

Ad. 8

Valg af 2 revisorer for 1 år:

Genvalg til Anders P. Jacobsen og Kim D. Nielsen

Ad. 9

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

Genvalg til Jørgen B. Pedersen og Søren Jacobsen

Ad. 10

Der var ingen emner under eventuelt.

Herefter lukkede dirigenten og formanden mødet og takkede for god ro og orden.

 

FORMAND                                                       DIRIGENT

Leo Andersen                                                  N. P. Kjærgaard