Download referat som PDF

Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W.
Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde,
Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken, Tranumparken, Vangaarden,
Vendsysselkvarteret, Øster Sundby, Øster Uttrup.

Gæster: Stofa, Nørresundby Bank, Revisionsfirmaet Beierholm

Referent: Else Rasmussen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2013 bilag 1
4. Fastsættelse af kontingent for 2014 bilag 2
5. Godkendelse af budget for 2014 bilag 3
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand for 2 år
8. Valg af 2 revisorer for 2 år
9. Valg af revisorsuppleanter for 1 år.
10. Stofa hvad rører sig
11. Eventuel

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til gæster og repræsentanter.

Ad. 1
LA forslog N. P. Kjærgaard som dirigent. Der var ikke andre forslag . NPK
takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtigt.

Ad. 2
Som i har kunnet læse i dagspressen, har vi indgået et samarbejde med AN-TV
og GVD om et fælles pakkevalg, først og fremmest for at opnå en større
volume, når vi skal forhandle pakkepriser.
De priser vi meldte ud før samarbejdet var de samme, men samarbejdet gav
11 programmer ekstra i vores pakker til stort set samme pris. Nogle af dem vi
havde fjernet, for at holde prisen nede, kunne vi så lægge på igen, samtidigt
med, at vi kunne tilføre nye programmer især i fuldpakken.

I grund og mellem pakken betød det, at vi kunne beholde 24 Nordjyske/ TV 2
Norge/ SVT 2/ ARD/ TV5 Monde.
Fuldpakken fik tilført CNN/ Viasat History/Explorer/NCP/Golf/Mezzo

Bestyrelsen ser det som en oplagt fordel for alle vores medlemmer, at vi
arbejder sammen med de andre 2 antenneforeninger om det, vi kan blive
enige om.

Vi har i det forgangne år lavet en aftale med PBS, således vi kan få et brev ud
til medlemmerne på en billigere måde, end at sende dem på normalvis med
postvæsnet. I december 2012 sendte vi et brev om nye pakker og priser ud via
PBS, således man inden opkrævningen for 1. kvartal skulle betales, havde
mulighed for at skifte til en billigere pakke. Dem der havde netbank fik et
vedhæftet brev til opkrævningen. Dem der blev opkrævet pr. post, fik et brev
vedlagt med de nye priser.

Vi bokser stadig med Copydan (som nu hedder Verdens TV) det er stadig
uoverskueligt at finde ud af hvad det egentlig koster. Den endelige pris kender
vi først i udgangen af første kvartal, så det er stadig et gætværk om, hvad den
endelige regning kommer til at lyde på.
Jeg vil foreslå de andre foreninger vi arbejder sammen med, at vi klager over
Verdens TV til ombudsmanden.
Det kan ikke være meningen, at vi ikke kender prisen på Copydan, når vi
sender fakturaen ud for januar kvartal. Det kan heller ikke være meningen, at
man ikke kan se, hvad man skal betale for, før vi modtager en faktura. På
denne måde har vi jo ingen chancer for at se, om det er korrekt det de
opkræver.

Vi oplever en hård konkurrence med elselskabernes udrulning af fiber i hele
Aalborg området.
Vi er heller ikke gået ram forbi. Der er rullet fiber ud i hele Øster Uttrup. Og
man er ved det på Oddesundvej, der er flere afdelinger i Himmerlands
boligforeninger, der vil have fiber. Problemet for os er, at de i første omgang
gør det gratis, for at få kunder på nettet, det kan vi som medlemsforening ikke
hamle op med. (vi har ikke en el-kasse, hvor vi kan hente pengene i)
I Øster Uttrup er der 126 medlemmer, hvoraf vi har mistet 29 medlemmer til
fiber Nord. Heldigvis er der ikke lavet en kollektiv aftale i byen, og de har
klogeligt beholdt deres eget net.
Så de har stadigt det frie valg, hvilket de ikke ville have haft, hvis de havde
skrottet deres net og gået helt over til fiber Nord.

Så i Øster Uttrup kan medlemmerne til enhver tid vende tilbage til os, når de
har afprøvet fiberens herligheder.
(Generelt kan man sige, der hvor fiberen bliver rullet ud og har nyhedens
interesse, skifter ca.30% til fiber, efter bindingsperioden vender ca. 15 %
tilbage)

Jeg vil lige påpege, det er ikke fiberen der er noget galt med, men måden
Energi Nord driver forretningen på.
Man udnævner en ambassadør i et område, lover personen en gratis
tilslutning, eller et tilskud pr. medlem, til den slunken kasse i en idrætsforening
hvis man overtaler sine genboer i sin ejerforening/ boligforening/ eller
idrætsforening til at få fiber lagt ind i afdelingen eller byen.

Det sidste jeg har hørt fra et sådan møde er, at fodbolden er mere rund på
fiber end på Coax kabler.
Derudover slår man på, at kan man køre Telemedicin overvågning på fiber,
som Regionen er i gang med, at gennemføre i hele Nordjylland.
(det kan man også på også coax kabler.)
Det skulle efter hvad jeg har fået oplyst, ikke kræve mere end ca. 1-2 megabit
at køre Telemedicin Overvågning (så vi kan næsten køre det, på den gratis
bærelinje vi tilbyder vores medlemmer.

Medlemstal januar 2014 var 5.968 medlemmer fordelt på følgende pakker:
Grundpakken (1) i alt. 2.431
Mellempakken (2) i alt. 2.002
Fuldpakken (3) i alt. 1.535

Frivillige lukninger er over de sidste 3 år nået op på ca. 1.000 stk.
Vi kender ikke præcis årsagen til, at medlemmerne melder sig ud.
Vi skal helt konkret til at prøve og undersøge, hvorfor man beder om en frivillig
lukning.
Et gennemgående tema er dog, at det er blevet alt for dyrt at se TV.
Det kan man se, da den største pakke vi har, nu er Grundpakken.
De 3 pakker vi har indført er et tilbud til medlemmerne.

Hvis man ikke ønsker dem, kan man fra grundpakken lave sin egen
programpakke, således man kun betaler for de programmer man ser.
Man kunne som noget nyt, her fra februar 2014 nøjes med at købe 1 program i
tilvalg mod tidligere 4 programmer.

Det er en fordel for nogle og ikke en fordel for andre, i forhold til, hvad man vil
se i den enkelte husstand.

Vi har sammen med Stofa lavet 2. tiltag, for at prøve og få nogle af de tabte
medlemmer tilbage.
Torsdag den 13. marts var husstandene i vores område inviteret til et møde for
2. gang, hvor man kunne se de fordele og produkter man kunne få. hvis man
var medlem i NTA.
Disse seancer gav ca. 235 forretninger mest på internetsiden.
Et andet tiltag er, at vi prøver og sætte pakkeskift gebyret ned til 199 kr.
(fra 400 kr.)

samtidigt sætter vi prisen på frivillig lukning op til 450 kr. mod nu 425 kr.
planen er, at der sker snarest muligt inden 3. kvartal

Vi har lavet en beregning vedrørende pakkeskift og tror på, at hvis vi samler
dem lidt bedre end vi har gjort tidligere, kan det hænge sammen.
Skiftene betales på timeløn, når vi samler dem.

Vi har i løbet af året brugt meget tid på, at få vores hjemmeside opgraderet,
så den skulle være ført ajour nu.

Hvad sker der nu og i den nærmeste fremtid?

Staten slukkede det analoge signal i 2009.
Vi som antenneforening sender stadig analoge kanaler, men som udviklingen
skrider frem med en masse tekniske muligheder for den enkelte, må vi nok se i
øjnene, at pga. af pladsmangel på FM båndet, bliver vi nødt til i den nærmeste
fremtid at gå over til rent digitalt.
Jeg tager det op i samarbejde med GVD og AN-TV, så når vi slukker for det
analoge signal, bliver det i hele Aalborg på én gang, vi vil naturligvis melde det
ud i god tid.
Prognoserne siger, at der i 2016 kun vil være 5 % af den danske befolkning
der ser analog TV
(Så det er måske det rigtige tidspunkt, at slukke for det analoge tv.)

Udbygning af 96 ledet fiber ring som vi startede på sidste år er udført.
Fra HS via Fyrkildevej/ Ravnkildevej/ Skallerupvej til Øster Uttrup videre til
Øster Sundby/ igennem Gammel Nørre Tranders til HS.
For at undgå kapacitet problemer nu og i den nærmeste fremtid, laver vi i år
mindre Øer.
Der er især to steder, hvor kapaciteten er opbrugt.
(Fyrkildevej og Stenbjergparken) Fyrkildevej er allerede opgraderet.
På Fyrkildevej bruger vi den gamle ø og laver en ny, således der er ca. 200
tilslutninger pr. Ø
Rebildparken får sin egen Ø
Ravnkildevej og Blåkildevej bliver samlet i en ny Ø mellem afdelingerne.
Stenbjergvej / Vendsysselkvarteret / Skallerupvej bliver opdelt i 2 øer.
Øster Uttrup / Øster Sundby / GL Nørre Tranders får sin egen Ø
Ligeledes bliver der lavet mindre øer i området ved Tornhøjparken /
Hvalpsundvej / Oddesundvej / Sallingsundvej / Tambosundvej.

En anden ting, som vi skal finde en løsning på nu og her i hele Aalborg
området er, at Aalborg byråd den 27. januar 2014, behandlede et forslag om
fælles udbud af bredbånd i region Nordjylland.
Der er en enighed og politisk opbakning til en fiberbaseret løsning på en 40/40
Mbit/s i 2014.

Byrådet ønsker en dækning af hele Aalborg Kommune med hurtig bredbånd,
og indikerer med dette, at ville støtte udrulningen. og sender samtidig et signal
om, at foreningslivet er dem ud vedkommen.
Så vi må nok se i øjnene, at man graver fiber ned i hele Aalborg, hvor der i
forvejen ligger masser af fiber, som tilhører medlemsforeningerne.

Et er sikkert, det er en udvikling vi skal forholde os til. nu og her

Herefter blev ordet frit, der var ingen bemærkninger til beretningen som
sådan, dog var der flere der dagen før havde haft en dårlig oplevelse omkring
tv-signalet. Det viste sig imidlertid, at det havde været et problem i hele
Nordjylland. Opstår disse problemer skal vi kontaktes på kontoret, og skulle
der være udenfor kontortid er det Stofa på servicenr. 88 303030.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad. 3, 4 og 5
Revisor Bjarne J. Christensen gennemgik regnskab for 2013 budget for 2014
samt fastsættelsen af uændret kontingent som blev vedtaget.
Efter et enkelt spørgsmål omkring forbrug til hjemmeside, blev regnskab og
budget godkendt.

Ad. 6
Ingen indkomne forslag.

Ad. 7
Leo Andersen blev enstemmig genvalgt for en periode på 2 år.

Ad. 8
Genvalg til Anders P. Jacobsen og Kim D. Nielsen

Ad. 9
Revisorsuppleanter:

1.suppleant Jørgen B. Pedersen

2.suppleant Søren Jacobsen

Ad. 10
Jesper Jensen, Stofa (JJ) forklarede omkring pakkernes sammensætning i
forbindelse med det ny samarbejde. Han var også omkring bredbånd og fiber.
Der var en orientering omkring Web TV, Web TV, To Go, start forfra, samt
arkivsøgning. Endvidere forklarede JJ noget om de ny muligheder vedr. frit
valg. Det er sådan at man i dag kan vælge frit valgs kanaler allerede fra
grundpakken.
Herudover orienterede han om Stofas opkøb af Dronninglund Antenneforening
samt Hals Antenneforening .

Ad. 11
Der var ingen emner under eventuelt.
Herefter lukkede formanden og dirigenten mødet, og takkede for god ro og
orden.
FORMAND DIRIGENT
Leo Andersen Niels P. Kjærgaard

 

Download referat som PDF