Download referat som PDF

Til stede værende repræsentanter. Fra Himmerland afd. 23-40-42-44-52, Vangaarden, Mjel

Antenneforening, Højlundsparken, Vendsysselkvarteret, Fjordblink 14, Øster Sundby,

Esbjergparken, Ringkøbingvej, Møllegaarden, Tranumparken.

Gæster: Stofa, Beierholm, Advokat Lars Munch

Referent: Else Rasmussen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab 2016 bilag 1

4. Fastsættelse af kontingent for 2017 (bilag 2)

5. Godkendelse af budget 2017 (bilag 3)

6. Indkomne forslag

6a.

Forsat behandling af Mjel Antenneforenings forslag fra Repræsentantskabsmødet 2016.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtaget på mødet (fil vedhæftet)

7. Vedtægtsændringer

8. Valg af formand for 2 år

9. Valg af 2 revisorer for 1 år

10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år

11. Information fra Stofa ved Ole Agergaard Olsen

12. Eventuelt

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til gæster og repræsentanter.

Ad. 1

LA forslog N. P. Kjærgaard (NPK) som dirigent. Der var ikke andre forslag og NPK takkede for

valget. NPK konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Ad. 2

NTA. Beretning for 2016

Jeg skal ikke lægge skjul på at 2016 har været et hårdt år for NTA.

Vi er havnet i en brydningstid, hvor alt er i spil.

Hver eneste dag skal der tages stilling til hvordan NTA skal begå sig og omstille sig, til de

udfordringer der hele tiden opstår.

2

Den traditionelle antenneforening er for alvor begravet. Hvis man vil overleve i fremtiden, skal

man være omstillingsparat, da det hele handler om hård business og medlemmer.

Der er et stort pres fra Boligforeningerne og især Fiber Nord.

Himmerland boligforeningen har åbnet op for alle leverandører der underskriver en fællesaftale.

De kan så efterfølgende levere tv og internet til afdelingerne. Dette gælder dog ikke for alle

afdelinger endnu, men det kommer stille og roligt.

NTA har i den forbindelse fået eksklusivret på afdelingernes undernet i 10 år med mulighed for

forlængelse.

Men samtidig har vi ikke længere ret til at være den eneste udbyder.

Alabu har lavet en kollektiv aftale med Stofa om levering af Tv og internet.

I den forbindelse har vi lavet en aftale med Stofa, en såkaldt Bred Bånd Only (BBO) aftale.

Men det giver ikke arbejde til kontoret da det er Stofa der står for aftalen og faktureringen.

Alabu har bl.a. afdelinger i Gistrup og Klarup udover Aalborg Øst.

Alt i alt, har vi mistet medlemmer og vil miste flere i 2017, når fiberen for alvor ruller ud i

afdelingerne.

Vi ser nogenlunde fortrøstningsfuld på fremtiden for NTA, selv om det er op ad bakke.

Der ligger et hårdt slid for at komme op på tidligere niveau, men vi, i bestyrelsen er klar til at tage

dette slæb.

Selvom vi har mistet mange medlemmer, er vi ikke den mindste Antenneforening i landet.

Vi ser nu at mange af vores medlemmer flytter væk fra pakkerne og vælger en anden løsning at se

tv på. Derfor er det vigtigt at NTA leverer på alle platforme.

Antal medlemmer 2017:

Pakke 1. 1773 stk.

Pakke 2. 1299 stk.

Pakke 3. 927 stk.

Pakker i alt: 3999 stk.

Bredbånd Only 681 stk.

i alt 4680 medlemmer

Frivillig lukning 2049 stk.

Det giver et tab på 178 medlemmer mod det forrige år, så situationen taget i betragtning er det

ikke en katastrofe.

Møde med Copydan den 30. januar 2017

Vi påpegede fra NTA’s side nogle af de daglige problemer.

Boxer-TV betaler ikke Copydan for at videresende TV i Danmark.

Man betaler ikke Copydan af TV programmer, hvis man streamer TV.

3

Hvis man er medlem af en antenneforening betaler man Koda /Copydan to gange, da man har

betalt licens til Danmarks Radio.

Afregninger fra Verdens TV er ugennemsigtige.

Man skal indberette antal medlemmer pr 31.12 hvert år, men får først fakturaen på beløbet

omkring marts mdr. som er gældende for hele året.

1. kvartal faktureres i Antenneforeningen til medlemmerne i december mdr. uden at vide, hvad

den endelige udgift til Koda / Copydan bliver. Copydan betales 1 gang pr. år. (Bør være hvert

kvartal.) Stavnsbindingen af medlemmer er fjernet. Bindingsperioderne er ikke længere end 3 mdr.

i en forening, hvor der betales forud kvartalsvis. Hvis et medlem udmelder sig af

antenneforeningen i første kvartal, har foreningen betalt Koda/Copydan for hele året og får

derved et tab, da man ikke får refusion fra Verdens TV.

Copydan lyttede og forstod vores problem dog uden, at kunne gøre noget ved det.

Vi har skrevet en klage til Kulturministeren den 31. januar 2017 hvor vi gør opmærksom på denne

forskelsbehandling af opkrævning af Koda Copydan i Danmark.

Lejekontrakten med Himmerland Boligforening vedrørende masten og hovedstationen udløber

den 1. oktober 2017. Den gamle aftale havde en løbetid på 20 år, det får vi helt sikker ikke igen.

Tiden vil vise hvad Himmerland Boligforening vil gå med til.

Af tiltag i 2015 / 2016 kan nævnes:

Frit valg af tv kanaler.

Højere hastigheder på bredbånd. 30/30 50/50 100/50 300/50

Bred Bånd Only (BBO) (Bredbånd uden tv)

Fast net telefoni.

Mobil telefoni.

Mit TV. (Vælg selv de programmer du vil se)

Der er ca. 75% af NTA ́s medlemmer, der har en internetforbindelse fra Stofa.

Top 10 på internetsiden i NTA:

1. 50/20 1021 medlemmer.

2. 80/50 373 medlemmer.

3. 120/50 324 medlemmer.

4. 2/1 281 medlemmer. (gratis)

5. 100/40 204 medlemmer.

6. 70/50 200 medlemmer.

7. 50/30 188 medlemmer.

8. 30/30 118 medlemmer.

9. 50/50 114 medlemmer

10. 6/1 87 medlemmer

4

Af projekter i 2016/2017 kan nævnes:

Blæsborgsvej 35 boliger.

Stenbjergparken. etape 3. 19 boliger.

Ting Bergens allé etape 2. 22 boliger.

Ting Bergens allé etape 3. 30 boliger.

Kiplings Allé i Sønder Tranders 35 boliger.

Enggaard bygger 51 lejemål, omkring Da Vinci Parken.

På Marshalls Allé skal der bygges ca. 200 boliger.

Der ud over er vi i gang på Blåkildevej og Ravnkildevej.

Fyrkildevej starter op i 2017.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og pigerne på kontoret for et godt samarbejde i det

forgangne år.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. 3, 4, 5

Revisor Bjarne J. Christensen (BJC) gennemgik regnskab for 2016, budget for 2017 samt

fastsættelse af kontingent, som er uændret kr. 250,00 pr. år.

Erik Jensen, Esbjergparken spurgte i den forbindelse om, hvad det var vi ”sparede penge op til”

med en henvisning til foreningens indestående?

LA svarede at pengene er til fremtidige investeringer og vedligeholdelse, herunder DOCSIS 3.1.

Erik Jensen Esbjergparken mente dog ikke at man var orienteret om disse tiltag.

Herefter blev regnskab, kontingent, og budget enstemmigt godkendt.

Ad. 6, 6A, 7

Siden det sidste repræsentantskabsmøde har bestyrelsen i NTA arbejdet på det forslag som Mjel

Antenneforening fremsatte i 2016.

Advokat Lars Munch gennemgik materialet som bestyrelsen havde fremsendt

(Forslaget var vedhæftet mødeindkaldelsen)

Efter uddybende forklaringer omkring § 25 (nedlæggelse) og §26 (udmeldelse)

Blev forslag og vedtægter enstemmigt godkendt.

5

Ad. 8

Valg af formand for 2 år

Genvalg af Leo Andersen

Ad. 9

Valg af 2 revisorer for 1 år

Genvalg til Anders P. Jacobsen og Kim D. Nielsen

Ad. 10

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år

Genvalg til Jørgen B. Pedersen og nyvalgt Lars Larsen

Ad. 11

Ole Agergaard Olsen (Ole. O) Indlæg fra Stofa.

Ole. O viste hvordan udviklingen er på brugere af tv, hvordan den aldersbestemt viser hvor vægten ligger

på valget at pakker/kanaler, ligesådan med brugen af bredbånd.

Det frie valg har gjort sit indtog på markedet, i dag behøver man ikke at låse sig fast i et pakkesystem.

Med et kort, boks eller cam-modul, kan der vælges kanaler til og fra indenfor en måned.

Der udvikles igen på en ny boks, en boks hvor nærmest alt skal være tilgængeligt.

Planerne går på at den skal være på markedet ultimo året 2017.

Ad. 12

Der var ingen emner under eventuelt.

Herefter lukkede dirigenten mødet.

Formanden takkede dirigenten og repræsentantskabet for god ro og orden.

FORMAND DIRIGENT

Leo. Andersen N. P. Kjærgaard

Download referat som PDF