Til stede værende repræsentanter – Fra Himmerland afd. 40, Vanggaarden, Mjel Antenneforening, Højlundsparken, Vendsyssels kvarteret, Fjordblink afd. 14, Rebildparken, Øster Sundby, Tornhøjparken, Frugtparken, Tranumparken, Andelsbolig Pontoppidanstræde.

Gæster: Stofa, Beierholm

Referat: Else Rasmussen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab 2017 bilag 1

4. Fastsættelse af kontingent 2018 (bilag 2)

5. Godkendelse af budget 2018 (bilag 3)

6. Indkomne forslag

7. Valg af 2 revisorer for 1 år

8. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år

9. Info fra Stofa ved Ole A. Olsen

10. Eventuelt

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til gæster og repræsentanter.

Ad. 1

LA forslog N.P. Kjærgaard (NPK) som dirigent. Der var ikke andre forslag og NPK takkede for valget.

NPK konstaterede at mødet var lovlig indvarslet og beslutningsdygtigt. Endvidere orienterede NPK om den nye persondatalov.

Beretning 2018.

Vi i bestyrelsen skal ikke ligge skjul på, at det er op ad bakke og drive en antenneforening i vores område, hvor der er gravet fiber ned, stort set over det hele.

Men med en vis portion af stædighed og fremme i skoene i forbindelse med nye muligheder, holder vi trods alt skansen.

Selvom det naturligvis er træls at miste medlemmer, ser vi det ikke som en katastrofe.

Vi er ikke de eneste der har mistet medlemmer i forbindelsen med Enigs aggressive nedgravning af fiber i hele Aalborg området. 2

i 2017 fik vi en sag på halsen vedr. lukke gebyr.

Vi må ikke opkræve lukkegebyr ifølge Nævnenes Hus. Hvis folk vil skifte til anden udbyder eller have sit signal lukket. Det var formanden for Sallingsundvej, der klagede over gebyret til Nævnenes Hus, som betragter NTA som en kommerciel forretning, ligestillet med f.eks. Stofa YouSee og andre udbydere.

NTA er efter bestyrelsens opfattelse, stadig en medlemsforening, det mener Nævnenes Hus dog ikke.

For at få en afgørelse på dette vil det være nødvendigt at få en domstolsafgørelse.

Vi i bestyrelsen mener ikke vi skal starte en retssag mod vores egne medlemmer, med hvad deraf følger, så vi har fjernet lukkegebyret i den forbindelse. Vi kan dog ikke udelukke, at det kommer til at påvirke administrationsbeløbet på sigt.

Derudover er der nogle formænd i boligforeningerne der har skiftet til fiber, og kan derfor ikke deltage i NTAs repræsentantskab, da man skal være medlem, ifølge vores vedtægter.

Man burde så i stedet sende en anden repræsentant for afdelingen, (der er medlem) for at gøre sin indflydelse gældende på repræsentantskabet.

Spar Nord.

Der har været afholdt et møde med Spar Nord, som vil opkræve minus renter 0,5 % af indestående over 2 mio. kr. Det er vi naturligvis ikke indstillet på, så vi har vendt vores økonomi på hovedet for at mindske beløbet. Da vi spurgte ind til benet, fik vi at vide, at vi ikke var en rentabel kunde, vi var nærmest en udgift for Spar Nord, da de havde en masse kapital til udlån, men der var ikke nok der ville låne penge.

Persondatalov

Den nye forordning om persondatalov, som er vedtaget i EU, træder i kraft 25. maj 2018

Vi skal sadle om i vores forening i forhold til opbevaring af oplysningerne om medlemmerne.

Det har bl.a. udmøntet i, at vi har fået en ny kopimaskine, der er sikret imod hackere.

Derud over skal vi tage de nødvendige tiltag, så vi opfylder loven.

Hvis man bliver kontrolleret og ikke overholder loven, vanker der prompte en bøde på 2 % af omsætningen.

Copydan.

Jeg fortalte sidste år, at bestyrelsen havde klaget over Copydan til Kulturministeren.

Vi fik et ubrugeligt svar, som tydede på at man ikke havde læst klagen.

Sammen med GVD har vi sendt klagen til en politiker i folketinget, der herefter er omdelt til medieudvalget. Kulturministeren er blevet bedt om at kommentere henvendelsen.

Det hele drejer sig om at få det med i det nye medieforlig, så man har mulighed for at forholde sig til denne skævvridning af Copydan opkrævninger til Antenneforeninger.

Streaming tjenester er ikke pålagt med Copydan. (Kun i antenneforeningerne)

I dagspressen er der krav om fra politisk side, at streamings tjenesterne skal bidrage rent økonomisk til den danske stat.

Vores opfattelse er, at man skal lave en indmeldelses pligt hvert kvartal, eller lave en aconto aftale, der bliver gjort op en gang årligt.

Jeg fik en briefing i aftes fra GVD, som var blevet ringet op af Copydan efter aftale med Kulturministerens kontor. Det ser ud til at Copydan vil være med til at lave en forsøgsordning på opkrævninger pr. kvartal. Hvis det viser sig at være en god ide bliver det landsdækkende.

Vores medlemmer flygter stadigvæk fra pakkerne som er blevet alt for dyre.

Antal medlemmer 2017. Jan. 2018

Pakke 1. 1773 stk. 2018 – 1351 stk.

Pakke 2. 1299 stk. 2018 – 974 stk.

Pakke 3. 927 stk. 2018 – 750 stk.

Pakker i alt: 3999 stk. 2018 -3075 stk.

Minus i Pakker 924 stk. i 2018

Plus, Bredbånd Only 861 stk.

Antal Frivillig lukket 299 mindre

Nye tiltag i 2018

Vi har ca. 200 nye mulige medlemmer under udførsel som bliver færdig i løbet af 2018.

Blæsborg vej – GL. bibliotek Saltumvej- Seiferts Alle- Marshalls Alle.

Når jeg siger mulige, er der jo den forskel fra tidligere, at det ikke er en garanti for vi at får dem alle som medlemmer.

Vi laver et tiltag sammen med Stofa for at skaffe nye medlemmer i det bestående net.

(her tænker vi på frivillige lukninger).

Docsis 3.1.

Vi begynder at opgradere nettet til Docsis 3.1 i vores område, således at vi er klar, når kravet til en større internet hastig end den vi kan levere i dag kommer.

En af ulemperne er at FM båndet på kablerne bliver lukket, for at skaffe mere plads til bredbånd og flere HD- kanaler.

YouSee har lukket ned for FM båndet i 2017, det er kun et spørgsmål om tid hvornår Stofa følger efter. Der hvor man ligger Fiber ud er der ikke noget der hedder FM bånd.

Alternativet til det er, at man for ca. 150 kr. kan anskaffe sig en stueantenne og tilslutte den til stereoanlægget /radioen. Antennekablet tilsluttes i væggens radiostik.

Det er et meget større problem med bilradioerne, især dem der har et integreret system i bilen.

Jeg har fået et tilbud på, at få min bil lavet om til DAB + radio, det koster ca. 5.000 til 6.000 kr.

Afgiften til staten er alene ca. 3.000 kr. 4

FDM skriver at bilradioen bliver tavs i 2019.

Det nye medieforlig der netop er ved at blive indgået, med støtte fra samtlige af folketingets par-tier på nær Liberal Alliance, kan få stor betydning for de danske bilister i 2019.

Forudsat at mindst 50 procent af radiolytningen i medio 2018 foregår via digital radio, vil radioud-sendelser via FM-båndet nemlig ophøre. Det er ellers der, hvor langt de fleste bilister hører musik, nyheder og trafikmeldinger hver dag.

Der er også en tendens til fra politisk side, at man vil forlænge FM båndet i yderligere 2. år.

Sikkert er det, at FM. båndet bliver lukket.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og pigerne på kontoret, for et godt og konstruktivt samarbejde i året der er gået.

Fra Pontoppidanstræde og Mjel Antenneforening blev der stillet spørgsmål om Fm-båndet og dets levetid. Det har formanden besvaret i sin beretning.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. 3,4,5

Revisor Bjarne J. Christensen (BJC) gennemgik regnskab for 2017, budget for 2018 samt fastsættelse af kontingent, som er uændret kr. 250,00 pr. år.

Fra Mjel blev der stilles spørgsmål vedr. Docsis 3.1 projektet og dets kostpris kr. 9.000.000,00.

(LA) Vi har forudbetalt kr. 5.000.000,00 til Stofa.

Tilbuddet er ok, og forudbetalingen er et forsøg på, at undgå nogle af negative renter til banken.

Herefter blev regnskab, kontingent og budget enstemmigt vedtaget.

Ad. 6

Ingen indkomne forslag.

Ad. 7

Valg af to revisorer for et år

Genvalg til Anders P. Jacobsen og Kim D. Nielsen

Ad. 8

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år

Genvalg til Jørgen B. Pedersen – der blev kun valgt en suppleant

Ad. 9

Info fra Stofa ved Ole A. Olsen (OAO)

Opgørelser viser at mange unge opsiger deres tv-pakker og vælger at streame. Set i timer bruges der dog samme antal, så ældre bruger åbenbart flere timer på tv end tidligere.

(OAO) opfordrede foreningen til at være gode ambassadører og gøre brug af mulighederne og produkterne der er til rådighed.

(OAO) orienterede om vælg selv produktet 8 – 16 – 32 kanaler.

8 svarer til en pk. 2 – 16 til en pk. 2,5 og 32 til en pk. 3. til produktet kræves der en kortlæser til kr. ca. 250,00 og et digitalt kort (ingen kort gebyr)

(OAO) berørte også det tekniske forløb om Docsis 3.1. Højere hastighed på internet siden, en opgradering der vil have en længere levetid.

Ad. 10

Der var ingen emner under eventuelt.

Herefter lukkede dirigenten mødet.

Formanden takkede dirigenten og repræsentantskabet for god ro og orden.

FORMAND DIRIGENT

LEO ANDERSEN N.P. Kjærgaard

Download referat som PDF