Download referat som PDF

Til stede repr. Fra Himmerland afd.19-20-21-22-23-24-40-42-50-51-52, Ebjergparken,Højlundsparken,Lejerbo,Mjel,Møllegaarde,Rebildparken,Ringkøbingvej,Tornhøjparken,Tranumparken, Vanggaarden,Vendsysselkvarteret, Pontoppidanstræde, Østersundby.

Referat: Else Rasmussen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af bestyrelsens forslag om foreningens ophævelse ved sammenlægning med øvrige antenneforeninger.
  3. Eventuelt.

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen

 

Ad. 1

LA foreslog N.P. Kjærgaard (NPK) som dirigent. Der var ikke andre forslag. NPK takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Stemmetæller: Kim D. Nielsen og Anders P. Jacobsen

 

Ad.2

Formand/Bestyrelsens forslag –

Beretning til ekstraordinært repræsentantskab onsdag den 7. maj 2014.

Bestyrelsen stiller forslag om ophævelse af Nørre Tranders Antenneforening i forbindelse med foreningens sammenlægning med øvrige antenneforeninger i Aalborg.

Bestyrelsen stiller samtidig forslag om at bestyrelsen meddeles mandat til at underskrive Fusionsaftale med AN-TV betinget af Repræsentantskabets endelige godkendelse.

Hvorfor kommer vi med sådan et forslag.

Der er flere grunde bl.a. –

Vi har over de sidste ca. 5 år stille og roligt mistet ca. 2500 medlemmer

der har funden en anden løsning på at se TV. Det være sig –

Streaming TV/ Netflix/ TV2 play/ Viasat play/ Parabol / Home trio/ Canal Digital.

 

Derudover har vi en konkurrent i Fiberselskaberne, der uhæmmet ruller fiber ud stort set i alle områderne i og omkring Aalborg. I første omgang gratis.

(for el brugernes penge) Det kan man som forening ikke hamle op med,

da vi kun har medlemsbidraget til rådighed.

 

En anden grund er –

GVD og ANTV har allerede underskrevet en Fusionsaftale betinget af Generalforsamlingernes godkendelse. NTA’s bestyrelse har forhandlet en fusionsplan på baggrund af dette aftalegrundlag. Der er tale om naturlig fortsættelse af det samarbejde, som de tre antenneforeninger allerede har indledt vedrørende fælles programpakker sidste år.

Bestyrelsen har deltaget i drøftelser med repræsentanter for AN-TV og GVD om sammenlægning af de tre antenneforeninger til Danmarks største antenneforening med ca. 65.000 medlemmer. Det ny samarbejde bliver videreført i regi af ANTVs cvr. nr. og forening, men under en ny konstruktion og et nyt navn: Aalborg ByNet.

 

NTA’s bestyrelse anbefaler at forslaget vedtages, da NTA’s medlemmer vil have bedre mulighed for at få de bedst mulige tekniske løsninger og programudvalg i fremtiden ved denne fusion, end hvis NTA skulle fortsætte som selvstændig forening.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt for NTAs medlemmer, at se på de andre slår sig sammen uden vores deltagelse.

Det er lidt som at stå på en perron og se på et tog der ankommer, skal man stå på det, eller lade det køre og efterfølgende se, hvad der sker.

Jeg tror ikke der kommer flere tog forbi, så anbefalingen må være, lad os stå på toget og sammen skabe en udvikling, til glæde for vores medlemmer.

Man kunne også bruge nogle andre ord, hvis man går helt ind til benet.

Skal vi Udvikleeller Afvikle.

 

Det er væsentligt for bestyrelsen at præcisere, at den del som vil indgå i fusionen fra NTAs side er selve paraplyorganisationen og det Hovednet som ejes af paraply-organisationen.

Det undernet, som de enkelte medlemsforeninger ejer, indgår ikke i fusionen, men tilhører fortsat de enkelte medlemsforeninger på samme vilkår som i dag.

De enkelte medlemsforeninger kan fortsat vælge at udmelde sig af NTA i henhold til vedtægternes § 25, også efter fusionen.

NTA er i fusionen garanteret, at kontoret bibeholdes i de næste 3 år.

Det bliver sådan, at de 3 eksisterende butikker fortsætter i Aalborg ByNet.

 

Herefter kan bestyrelsen i Aalborg ByNet efter 3 år vurdere.om det stadigt er økonomisk og hensigtsmæssigt, fortsat at drive alle 3 butikker.

 

NTA’s advokat Lars Munch Andersen vil her på Repræsentantskabsmødet redegøre nærmere for aftaleindholdet i fusionsplanen.

 

Inden det sker, vil Kristian E. Lundgrenn forretningsfører i GVD, kort redegøre for, hvordan han ser fremtiden for en mellemstor antenneforening og hvorfor de i GVD tog den beslutning, om at fusionere med AN-TV.

Efter Lars Munch Andersen (LMA) havde gennemgået hovedemnerne i fusionsplanen fulgte der nogle enkelte spørgsmål.

Det rettede sig især om de enkelte underafdelinger, med hensyn til at fortsætte som forening eller evt. at blive opløst. Hvis en forening bliver opløst kan man fortsætte som enkelt medlemmer.

I den forbindelse blev der spurgt ind til evt. juridisk hjælp i.f.m. opløsning af en forening LMA kan umiddelbart ikke påtage en sådan sag, da der her kunne opstå en form for interessekonflikt, men hjælp kan der hentes.

Endvidere blev der spurgt ind til den fremtidige orientering til området 9220.

Her siger LA af der fortsat vil blive indkaldt til repræsentantskabsmøde i området.

Hvorefter man gik over til selve afstemningen.

 

Der var 28 stemmeberettige tilstede.

For fusionen stemte 23

Imod fusionen stemte 5

 

Forslaget blev vedtaget, og der vil hurtigt blive indkaldt til næste møde,

ifølge vedtægterne.

 

Ad. 3

Der var ingen emner til diskussion under eventuelt.

LA. takkede for deltagelsen til de involverende personer samt dirigenten.

 

 

 

FORMAND                                  DIRIGENT

Leo Andersen                              N.P. Kjærgaard

 

Download referat som PDF