Levering

LEVERINGSBESTEMMELSER

STIKLEDNINGSFORSKRIFT

Udgivet februar 1999.

1 . GYLDIGHEDSOMRÅDE

Leveringsbetingelserne er gældende for de foreninger, der er tilsluttet NTAs kabelnet.

2 . TILSLUTNING

2.1. Tilslutningsformerne er enkelttilslutning eller hovednettilslutning.

Kun NTAs servicefirma må foretage tilslutning af stikledninger i fordelerskab.

2.1.1. Enkelttilslutning.

Enkelttilslutning administreres af medlemsforeningen. Ved enkelttilslutning afsluttes stikledningen hos abonnenten i et tilslutningsstik. Stikledningen udføres efter NTAs anvisninger i henhold til stikledningsforskriften

2.1.2. Hovednettilslutning.

Etablerede og godkendte fællesantenneanlæg, skoler, institutioner og ligende kan tilsluttes, såfremt NTA kan anvise et tilslutningssted og anlægget har – eller kan ombygges til at have – samme standard som NTAs nyanlæg.

2.1.3. Sløjfeanlæg.

Fordelingsanlæg, der etableres i nyt byggeri, må ikke udføres i sløjfesystem.

3 . TILSLUTNINGSAFGIFT

3.1. Enkelttilslutning

Tilslutningsafgiften fastsættes af medlemsforeningerne. Tilslutningen giver kun adgang til en tilslutningsdåse pr. bolig.

For hver ny enkelttilslutning betaler medlemsforeningen en afgift til NTA på 600 kr.

3.2. Hovednettilslutning.

Tilslutningsafgiften fastsættes individuelt på grundlag af antallet af abonnenter og tilslutningsomfang. Omkostninger med eventuelt ud – eller ombygning af abonnentens anlæg for at opfylde NTAs krav hertil afholdes af abonnenten tillige med omkostningerne til anlægges godkendelse.

3.3. Byggemodning.

Etablering af fællesantenneanlæg i forbindelse med byggemodning sker som enkeltanlæg. Ved byggemodningens etablering afholder rekvirenterne udgifterne til fællesantenneanlægets etablering.

Ved senere tilslutning af enkeltanlæg betales en afgift til NTA, jævnfør 3.1.

4 . ABONNEMENTSAFGIFT

4.1. Til anlæggets udbygning, drift og vedligeholdelse betaler abonnenten en årlig afgift, der fastsættes af NTAs repræsentantskab.

Afgiften betales over 4 kvartaler.

Herudover betales særskilt for NTAs omkostninger til programleverandøren samt afgift til KODA og COPY DAN, jævnfør 4.2. Afgiften dækker udbygning, drift og vedligeholdelse af det af NTA ejede net, samt vedligeholdelse af medlemsforeningernes net til og med 1. stikdåse hos enkeltabonnenten.

4.2. Afgifter til programleverandører m.v.

Omkostningerne til de afgifter, der afkræves NTA for modtagning og distribuering af signaler samt øvrige afgifter, der vedrører opretholdelsen af signalleveringer, betales normalt sammen med abonnementafgifter.

I det omfang disse omkostninger ikke kan dækkes af abonnementesafgiften, vil der ske en særskilt opkrævning heraf.

4.3. Betalingsfrist.

Den af NTA anførte betalingsfrist skal overholdes, ellers må der træffes aftale med NTA herom. Manglende indbetaling vil medføre afbrydelse af tilslutningen.

4.4. Genoplukning af signal.

Før en tilslutning genetableres efter lukning på grund af restance skal abonnenten have betalt alle skyldige omkostninger tillige med NTAs udgifter til lukning / genoplukning.

4.5. Signalkvalitet.

Opstår der forringet signalleverance, eller afbrydelse af signalet på grund af fejl, manglende programforsyning eller lignende i en periode, medføre dette ikke en reduktion i abonnementsafgiften.

5 . VEDLIGEHOLDELSE

Enhver enkeltabonnement er ansvarlig for at vedligeholde ledningsnettet efter 1. stikdåse samt de apparater, der er tilsluttet anlægget, så der ikke kan opstå gener for øvrige tilsluttede abonnenter.

Såfremt fejl efter påtale ikke udbedres i en for NTA acceptabel kvalitet, kan NTA foranledige abonnentens tilslutning afbrudt.

Overgravning af stikledningen på egen grund udbedres for abonnentens regning.

6 . FÆLLESBESTEMMELSER

NTA er pligtig til at levere abonnenterne den til enhver tid bedste mulige signalkvalitet på de radio- og fjernsynsprogrammer, der distribueres, samt til hurtigst muligt at afhjælpe eventuelle fejl og driftforstyrrelser i fællesantenneanlægget.

NTA skal til enhver tid have uhindret adgang til de tilsluttede ejendomme for reparation, nødvendige ændringer og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget.

Ejere af de tilsluttede ejendomme er pligtige til uden erstatning at tåle disse foranstaltninger, herunder driftafbrydelser, der er nødvendige.

Ejere af tilsluttede ejendomme er mod at blive holdt skadesløse, pligtige til at tåle anlæg- og vedligeholdelsesarbejder på fællesantenneanlægget. NTA forbeholder sig ret til at omlægge og ændre valgte tv kanaler og radiofonifrekvenser.

Leveringen sker til enhver tid uden ansvar for NTA og med forbehold for hændelser, som NTA er uden indflydelse på, såsom atmosfæriske forstyrrelser, strejke, lock-out, brand, sneskader, kabelfejl, hændelige uheld og anden force majeure.

Fællesantenneanlægget og dets anlægsdele skal respekteres som NTAs ejendom.

Såfremt de ovenstående leveringsbetingelser, fastsatte anvisninger og forpligtigelser ikke over holdes, kan NTA uden varsel foranledige tilslutningen til fællesantenneanlægget afbrudt.

Ejeres forpligtelser overfor NTA består dog forsat.

Fornyet tilslutning til anlægget gøres afhængig af betaling af alle skyldige beløb med påløbne renter samt udgifter til afbrydelse og tilslutning. Jævnfør 4.4.

7 . PROGRAMSAMMENSÆTNING

NTAs programsammensætning vedtages af NTAs repræsentantskab.

8 . ÆNDRING AF LEVERINGSBETINGELSER

Leveringsbetingelserne kan ændres af NTAs Bestyrrelse.

STIKLEDNINGSFORSKRIFT

Her kan du se en tegning af Stikledningsforskriften:

 

Stikledningskablet nedgraves i en dybde af min. 0,45 meter og omgives af sten fri jord eller grus inden tildækning.
0,20 meter lodret over stilledningskablet nedlægges et orange markeringsbånd med påtrykt “GIV AGT! HERUNDER ANTENNEKABEL”.

Stikledningskablet må maksimalt have en længde på 40 meter, regnet fra TV-skab til første TV/FM tilslutningsdåse.
Er Stikledningskablet længere, kontakt da NTA med hensyn til dimensonen på kablet.

Hvor stikledningskablet passerer op ad en udvendig mur, skal det være beskyttet imod mekanisk overlast fra 0,45 meter under terræn til 1,90 meter over terræn.

Det er indenfor samme husstand tilladt at føre signalet videre til flere modtagere, såfremt signalet fra NTA er afsluttet i en TV/FM tilslutningsdåse eller et fast monteret stik.

Tilslutning i TV-skabet foretages altid af NTA.

ÅBNINGSTIDER

NTA

Tlf. 7027 0402
Troensevej 19
9220 Aalborg Øst
SE-nr. 17992686
Mail: nta@nta-tv.dk

Mandag 12.00 - 16.00
Tirsdag  12.00 - 15.00
Onsdag  12.00 - 15.00
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag  - Lukket

FEJLSERVICE

Stofa Kundeservice
Tlf.: 8830 3030