Download referat som PDF

Til stede på rep. Fra Himmerland afd.19-23-24-40-42-50-51-52,Bohrparken, Ebjergparken, Højlundsparken, Lejerbo,Mjel,Møllegaarde,Rebildparken,Tornhøjparken,Tranumparken, Vanggaarden, Vendsysselkvarteret, Øster Sundby.

Referat: Else Rasmussen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af bestyrelsens forslag om foreningens ophævelse ved            sammenlægning med øvrige antenneforeninger.
  3. Eventuelt.

 

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen

 

LA foreslog N.P. Kjærgaard (NPK) som dirigent. Der var ikke andre forslag.

NPK takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Stemmetæller: Kim D. Nielsen og Anders P. Jacobsen

 

Ad 2.

Lars Munch Andersen viste revideret diasshow og gennemgik selve fusionsaftalen meget grundigt for forsamlingen.

Under debatten var der følgende spørgsmål fra salen.

Kim D. Nielsen spurgte bl.a. om:

 

Hvad sker der med de medlemsforeninger, som er medlem af NTA i dag.

LA. Forklarede:

Det sker det, at medlemsforeningerne ved fusionen bliver lagt ind under Aalborg By nets, afdeling øst.

Medlemsforeningerne beholder de rettigheder og forpligtigelser der er i dag, ifølge NTAs vedtægter, dette gælder også efter fusionen.

De rettigheder og forpligtigelser er bekendt for de andre foreninger, da de er indskrevet i fusionsplanen og er samtidigt indskrevet i de nye vedtægter for Aalborg By net. Der skal vedtages senere.

Bestyrelsen har sikret sig, at der afsættes et beløb pr. år. til bl.a. udbygning af nettet, samt afholdelse af Repræsentantskab i Aalborg By net afd. øst.

1. gang årligt, som vi plejer, de første 3. år.

Derefter hvert andet år, som der er i dag i AN-TVs valggrupper.

 

Vi fastsætter selv vores valgforordninger, der indsendes til Aalborg By Nets bestyrelse. Valggruppe 6, har base i de eksisterende lokaler på Troensevej, hvor vi også holder bestyrelsesmøder i dag.

De af valgforbund 6 valgte repræsentanter og udpegede bestyrelsesmedlemmer indtræder i Aalborg BY Nets repræsentantskab og bestyrelse på lige vilkår med de øvrige repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer, hvad angår rettigheder og forpligtigelser.

 

For at sikre kontinuiteten i opstarten af den nye antenneforening er det

besluttet, at den nuværende bestyrelse i NTA udgør valgruppe 6

i en overgangs periode på 3 år. Vi har samtidigt sikret os, at vi har 2 bestyrelsesposter i det i det Nye Aalborg By Net.

 

At formand og næstformand træder ind i bestyrelsen.

At de nuværende bestyrelsesmedlemmer sidder i repræsentantskabet for valgruppe 6 Aalborg Øst de næste 3 år.

 

Vi skal selvfølgelig have ændret vores vedtægter i forhold til i dag.

De nye vedtægter, der skal vedtages i det nye Aalborg By Net, kommer til at gælde for alle 3 foreninger, der indgår i fusionen.

 

Som jeg har sagt tidligere, fastsætter vi selv vores valgforordninger.

Vi har ikke diskuteret det igennem i bestyrelsen endnu, hvad der er mest praktisk og mest demokratisk.

 

Jeg forestiller mig, at vores egen repræsentantskab (altså jer) vælger bestyrelsen, og formand på et repræsentantskab i øst, (nøjagtig, som vi gør i dag, når vi vælger formand.)

Bestyrelses sammensætningen bliver så flyttet fra valgforbundene, som det er i dag til repræsentantskabet i fremtiden.

Hvis man gør det, har hele repræsentantskabet indflydelse på, hvem der skal repræsentere Aalborg øst i hverdagen og i By Nettet.

 

Hvis en medlemsforening ikke længere ønsker, at være medlem af Aalborg By Net. Kan man udmelde sig med 1. års varsel ved et regnskabsårs udløb. (Nøjagtig som det er nu i NTA.)

Ved udmeldelsen kan man kun medtage den del af nettet, som man selv ejer.

Hvis man af en eller anden grund ikke orker at køre sin egen forening længere, kan man til hver enhver tid fusionere med afd. Øst, nøjagtig som det er i dag.

Man bliver så optaget som enkeltmedlemmer, uden indflydelse på repræsentantskabet, både i Aalborg Øst og i By nettet.

 

 

Derudover var der få andre opklarende spørgsmål fra salen.

 

Hvorefter man gik over til selve afstemningen.

 

Der var 25 stemmeberettige tilstede.

 

For fusionen stemte 20.

Imod fusionen stemte 5.

 

Det betyder, at fusionen er endeligt godkendt på to af hinanden følgende

ekstraordinære repræsentantskaber.

 

Ad. 3

Der var ingen emner til diskussion under eventuelt.

LA takkede for deltagelsen til de involverende personer samt dirigenten.

 

 

 

FORMAND                                  DIRIGENT

Leo Andersen                              N.P. Kjærgaard

 

Download referat som PDF