Referat fra Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010

29 Mar

Download referat som PDF her

Til stede repr. fra Himmerland afd. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 51, Bohrparken, CW Obel Kollegiet, Aalborg Int. Kollegium, Alfred Nobel Kollegiet, Esbjergparken, Fjordblink 14, Højlundsparken, Lejerbo, Mjel Antenneforening, Møllegårde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tranumparken, Vanggaarden, Vendsysselskvarteret, Øster Sundby, Øster Uttrup.

Gæster: Stofa, Nørresundby Bank, Beierholm

Referent: Else Rasmussen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2009 (Bilag 1)
4. Budget for 2010 herunder fastsættelse af kontingent (bilag 2 og 3)
5. GAF
6. Orientering om programudbud v/Jesper Nørgaard
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand for 2 år
9. Valg af 2 revisorer for 1 år
10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
11.Eventuelt

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til repræsentanter for medlemsforeningerne og NTA’ s gæster.

Ad 1.

LA foreslog N.P. Kjærgaard Nielsen (NPKN), som dirigent. Der var ikke andre forslag. NPKN takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

NPKN udbad sig forslag til stemmetællere anbefalet blev Anders P. Jacobsen og Ole Andersen.

Der var ikke andre forslag. Dagsordenen blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ad 2.

Beretning.

2009 var året, hvor færdiggørelsen af den nye struktur kom på plads, vi lang hen over sommeren før de sidste filter kom på. Det har været en kompliceret omlægning. Det! der var det største problem var, at der hele tiden kom ændringer til konceptet fra YouSee. Det drejede sig bl.a. om det tekniske setup, datoer med mere blev overskredet. Derfor var det svært for os at melde noget som helst ud, hvilket vi også fik nogle knubs for på sidste repræsentantskabsmøde. Da vi endelig havde tingene på plads med YouSee, viste det sig at det var et problem at fremskaffe filter til de forskellige pakkevalg. Heldigvis var alle programmer åbne for vores medlemmer, så der var ingen, der var gået glip af noget i perioden. Vores medlemmer nød, at de havde alle programmerne til rådighed, hvilket gjorde, at der var ret mange, der ikke valgte den ønskede pakke, som de skulle. Det skete først efter vi begyndte at påsætte filter. Det kom til at belaste fællesskabet med ekstra omkostninger, da vi mange steder skulle ud og sætte filter på 2. gange. Det var
sådan, at dem ikke havde valgt en pakke, fik det de havde før, som så viste sig efterfølgende, ikke var tilfredsstillende for mange af vores medlemmer.

Den 1. november gik YouSee over til rent digital, hvor man fjernede krypteringen. Det må ses som en konsekvens af, at man ikke kunne lave en multi rums løsning, der var til at styre. Fra og med den 1. november fik man, som medlem hos os, fri adgang til alle disse kanaler i digital kvalitet. Det vil sige, at havde man Grund- Mellem – eller Fuldpakken, kunne man nu også se alle disse kanaler digitalt – uden brug af boks eller kort. Og uden det kostede ekstra. Eneste forudsætning var, at man havde et TV med indbygget DVB-C modtager med en MPEG 4.tuner.

Kulturministeriet ændrede den 1. november 2009 lovgivningen omkring betalingskanaler og gjorde det således muligt at lægge betalingskanaler ned i grundpakken. Det må være for at tilgodese TV 2 der barsler med at lave den til en betalingskanal.

Hvis loven var som tidligere ville det være sådan.

Hvis man havde TV2 i grundpakken var den gratis. Hvis man havde mellempakken hvor også TV 2 ville være, skulle man betale for den. Det eneste lyspunkt i den lovændring, er som jeg ser det. At det nye lovforslag vil være medvirkende til, at sætte skub i, at man kan vælge frit fra grundpakken. Vi er i alt 6.746 aktive medlemmer efter Gistrup har meldt sig ud.

De er fordelt på følgen pakker:
Grundpakken. 1576 stk.
Mellempakken. 3398 stk.
Tilvalgspakken. 1772 stk.
Tomme lejemål 250
Frivillig lukket 217 (som ikke ønsker at være medlem i NTA)
Lukket pga. restance 340 (sendt til inkasso)
Antal internet kunder ved Stofa. 2480 stk. (2009 i alt 3603 medl.)
Tilbagegang 1123 medl.
Der er en stor tilbagegang som skal ses i lyset af, at Gaf har meldt sig ud
De havde ca. 800 medl.
Nye medlemmer i året der er gået.
Rebildparken sind boliger Himmerland 34 stk.
Da Vinci Parken etape 1. 90 stk.
Derudover er der nogle få nye tilslutninger i de forskellige antenneforeninger.

Program priser 2010
Vi meldte de nye pakker med priser ud på hjemmesiden oktober 2009. Desværre var priserne ikke korrekte, det opdagede vi først da vi fik fakturaen i jan 2010. De programpriser vi havde fået opgivet i okt. mdr. fra YouSee var for høje, med det til følge, at vi opkrævede for meget hos medlemmerne. Da vi syntes at medlemmerne betaler rigeligt i forvejen. Fik vi revisoren til at lave en beregning over for meget opkrævet i jan kvart. Som så blev udlignet over resten af 2010. Da det især var de dyre betalingsprogrammer i mellempakken der var forkerte. Valgte vi at nedsætte prisen på mellempakken til 2400 kr. pr. år, som også tilgodeser dem der har tilvalgspakken.

Stikledninger
Vi er så småt begyndt at sælge enkelte tilslutninger, derfor er vi nød til at annoncere med en fast pris på hjemmesiden. Bestyrelsen foreslår, at en stikledning indenfor det bestående sendenet i forsyningsområdet kommer til at koste 6.000 kr. Det ville være dejligt, hvis alle antenneforeninger have samme pris. Således når folk flytter ind i 9220 området, er det den samme pris, for en tilslutning overalt, som i øvrigt er lidt lavere end de omkringliggende antenneforeninger. Der bruges mange penge på åbninger og lukninger samt pakkeskift. Derfor er vi er nød til at samle ordrerne til Stofa så vi kan få tingene udført på timeløn. Åbninger/lukninger og pakkeskift. Åbninger meldes ind til Stofa torsdag og laves fra fredag.
Lukninger laves fra mandag til fredag for at imødekomme evt. fejl.
Alle pakkeskift koster 375 kr.

Kollegierne
Kollegianerne syntes ikke de har valgfrihed og indflydelse i NTA, da de ikke er inviteret med til møder i de valgforbund de tilhører. Det har medført et pres på administrationen af kollegierne, som ikke er interesseret i at bruge ekstra resurser på det. Jeg har haft 2. møder med de involveret administratorer. Det ender helt sikkert ud med, at Kollegiernes administrationer ikke vil opkræve kontingent til NTA længere, det skal NTA selv stå for fremover, som ved alle andre medlemmer.

Denne udvikling er så ny, at bestyrelsen ikke har haft mulighed for at tage stilling til det endnu. En mulig løsning vil være, at samle alle kollegierne i et valgforbund. (valgforbund 11) Så kan de selv holde deres møder på tværs af hinanden og udpege de personer der skal repræsenterer dem her på repræsentantskabsmødet. Efter vedtægterne en person for hver påbegyndt 250 medlemmer.
Der er sammenlagt ca. 714 medlemmer på Kollegierne (Kuben adm. 505 medlemmer. CW Obel 209 medlemmer) Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad. 3 og Ad 4.

Bilag 1. Revisor Bjarne Jørn Kristensen(BJC) gennemgik regnskab for 2009.
Bilag 2. Herefter budgettet for 2010.
Bilag 3. Kontingent til NTA’s drift blev fastsat til kr. 250,00

Efter enkelte opklarende spørgsmål – blev regnskab og budget godkendt.

Ad 5.
Som den opmærksomme læser sikkert har opdaget, er der opstået en tvist mellem Gistrup Antenneforening og Nørre Tranders Antenneforenings bestyrelser om ejerforholdet til fremførselsvejene og noderne i Gistrup. Der er sagt og skrevet meget i den forbindelse. Det meste har ikke hold i virkeligheden.

Det der handler om er, at GAF har meldt sig ud af NTA med virkning fra 1/1 2010 Da bestyrelsen åbenbart havde en anden dagsorden, end den deres generalforsamling pålagde dem den 25. juni 2009 var det ikke lykkedes Gafs bestyrelse på 6. mdr. at få lavet en aftale der var klar til jan 2010. På trods af, at der fra juni 2009 og resten af året stod på deres hjemmeside, hvad der ville ske for Gistrups medlemmer fra 1-1-2010

På opsigelsen vi modtog omkring årsskifter 2008, var der ikke stillet spørgsmål eller krav til ejerforholdet omkring nettet i Gistrup. Disse krav opstod først omkring maj 2009.

Derfor opstår hele balladen mellem GAF og NTA.

På generalforsamlingen den 12. marts 2009 i Gaf (Ref.) Fortalte Asta hvordan ejerforholdet var i GAF. Nemlig at Gaf ejede under nettet i Gistrup og Nøvling.

På den ekstraordinære generalforsamling 25. juni 2009. Anbefalede bestyrelsen i Gaf, at man valgte en Klarup løsning. Bestyrelsen blev underkendt af generalforsamlingen, som pålagde dem at indføre YouSee løsning 1,fra jan 2010. Denne løsning var, at man fik Regional udbuddet, hvor man ingen indflydelse havde på programvalget. Det var åbenbart ikke noget der passede bestyrelsen, derfor var det først omkring midten af november, man skrev under på en aftale med YouSee.

På det tidspunkt må det havde stået helt klar for Gafs bestyrelse, at de ikke var i stand til at levere varen den 1. jan 2010. Derfor ville Gaf gerne suspendere opsigelsen i 4. uger. Hvilket vores vedtægter ikke giver mulighed for. Derfor skrev vi til Gaf igennem vores sagfører den 30.december, at de kunne trække opsigelsen tilbage og komme med en ny. Således beboerne i Gistrup ikke kom i klemme.

Det var man overhoved ikke interesseret i.
Derfor lukkede vi for signalet den 1. jan 2010.
Da de ikke længere var medlem af NTA’s fællesskab
Der er afholdt 2. mæglingsmøder i retten, som ikke førte frem til en løsning.
Da fællesskabet har en anlægsudgift på godt 1 mio. kroner på den sidste opgradering i Gistrup. Var det, det krav, der blev stillet til Gaf.
På det sidste mæglingsmøde tilbød Gaf ca. 100.000 kr.
Hvilket vi naturligvis ikke kunne tage imod.
Efterfølgende har Gafs bestyrelse sat YouSee/Dansk Kabel TV til at lave en nødløsning så man igen fik signal i Gistrup. Desværre havde de bare koblet sig på fællesskabets kabler og afmonteret udstyr i vores skabe.
Som vi selvfølgeligt ikke kunne se afventende på.
Derfor var vi ude og flytte fællesskabets kabler på plads i de rette skabe.
Da det var indbrud i anden mands ejendom.

YouSee og Stofa har hele tiden forsikret NTA’s bestyrelse om, at de ikke ville blande sig i striden, som foreningerne selv skulle løse. Stofa holdt ord. Men gjorde YouSee også dette. Svaret må være nej, YouSee har hele tiden i 2009 arbejdet på at overtage Gaf, på den ene eller anden måde. På trods af, at de havde alle medlemmerne i forvejen via NTA, og som skulle forestille sig, at være samarbejdspartner med NTA omkring levering af TV i 9220 og 9260 området.

Ussel mammut betyder åbenbart mere for YouSee, end et godt samarbejde med NTA.

Og det er ikke første gang. Alle husker formentlig Da Vinci Parken etape 1.

Dengang havde YouSee meget travlt med at forklare NTA’s bestyrelse, at det var en fejl, som en nyligt ansat sælger i Aalborg området havde lavet, da han ikke kendte vores forsyningsområde.
YouSee forsikrede, at de så NTA som en særdeles vigtigt samarbejdspartner og vi ikke skulle se dem som en konkurrent. Samtidigt forklarede, de at sådan en fejl aldrig ville gentage sig.
Denne episode kaldte vi efterfølgende for sjov: Da Vinci Mysteriet.
Det de har lavet i Gistrup er efter min mening, et kæmpe Da Vinci Mysteriet.

Sagt på den måde.

Troværdigheden til vores samarbejdspartner YouSee kan ligge på et meget lille sted, hvis der overhoved er noget troværdighed tilbage.

Herefter opstår der en debat omkring hele forløbet

Der blev enstemmigt besluttet til dagsorden punkt 5.

Repræsentantskabet bemyndiger bestyrelsen til, at gennemføre de nødvendige tiltag med henblik på at vælge en evt. ny programleverandør og herefter forelægge dette til beslutning på et repræsentantskabsmøde/evt. ekstraordinært.

Ad 6.
Jesper Nørgaard (JN) orienterede om de muligheder der ligger i de nye tiltag Digital TV/ brug af evt. boks. Omkring brugen af boksen er der nogle man skal være opmærksom på – Start forfra, Tv-arkiv, tryk pause samt leje af film, så skal man være opkoblet på internettet.

Ad 7.
Ingen forslag.

Ad 8.
Valg af formand: Leo Andersen genvalgt for 2. år.

Ad 9.
Valg af 2 revisorer: Kim Demstrup, Mjel og Anders P. Jacobsen, Øster Sundby.

Ad 10.
Valg af 2 revisorsuppleanter: Leif Heinzl, Højlundsparken og Dan Karbowski, Lejerbo

Ad 11.
Eventuelt: der var ikke mere til debat.
LA takkede for god ro og orden, var glad for fremmødet, og en god debat.
Han takkede endvidere NPKN for hans, som altid, dygtige styring af mødet.
Aalborg den,
Leo Andersen, formand N.P. Kjærgaard Nielsen, dirigent

 

Download referat som PDF her