Referat fra Repræsentantskabsmøde den 28. marts 2011

28 Mar

Download referat som PDF

Til stede repr. fra Himmerland afd. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 50, 51, Bohrparken, CW Obel kollegiet, Esbjergparken, Fjordblink 14, Fjordblink 15, Højlundsparken, Lejerbo, Mjel Antenneforening, Møllegårde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken, Tranumparken, Vangaarden, Vendsysselskvarteret, Øster Sundby.

Gæster: Nørresundby Bank, Beierholm

Referent: Else Rasmussen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2010 Bilag 1
4. Budget 2011 herunder fastsættelse af kontingent bilag 2 og 3
5. Vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 revisorer for 1 år
8. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
9. eventuelt

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til repræsentanterne for medlemsforeningerne og NTA’s gæster.

AD 1.
LA foreslog N.P. Kjærgaard Nielsen (NPKN) som dirigent, der var ikke andre forslag. NPKN takkede for valget og konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
NPKN udbad sig forslag til stemmetællere. Anbefalet blev Kim Demstrup og Anders P. Jacobsen, som blev valgt. Dagsordenen blev gennemgået, og AD. 5 blev taget af listen da bilaget ikke var til stede, vedtægtsændringen vil komme for, på et senere møde her i 2011. Ellers blev dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

AD 2.
Formanden orienterede kort om status på GAF sagen, der er berammet hovedforhandling den 30. og 31. august 2011. Samt opsigelsen til YouSee med udløb til 31. juni 2012. FU har afholdt nogle indledende møder for at finde ud af hvad der rører sig på markedet vedr. forsyninger af TV og internet, og der er så småt ved at danne sig et billede af hvad det kunne munde ud i. Vi har hele tiden i NTA holdt på 2 heste, nemlig YouSee og Stofa, det har hidtil været en fordel for vores medlemmer. Men tendensen er, at det nok i fremtiden ikke kan betale sig. Da de forskellige udbyder giver rabat på et samlet udbud, som man kun kan få del i, hvis man aftager det hele fra en udbyder.

Når arbejdet er tilendebragt vil der blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med dette ene punkt på dagsordnen, om vi skal have en ny leverandør eller om vi beholder den vi har. Vi er i den situation at vi skal være langt fremme i skoene, så snart man ser en lokalplan for vort område. Vi skal finde ud af hvem der skal bygge – få lagt billet ind om, at få lov til at komme med tilbud. Der er i sandhed kamp om kunderne i vort område. Vi har sidst mistet 58 mulige tilslutninger ved Kurt Åbos huse i Sønder Tranders, dem fik YouSee / Dansk Kabel TV. Man må formode at de har dumpet priserne, eller lavet en langtidsbinding med bygherren. Der skal lige i den forbindelse nævnes, at vi var først med et tilbud, men som åbenbart ikke var godt nok. Vi satser i stedet på, at få Langagervej 4, med 161 nye tilslutninger (Universitetskollegiet).

Fra 1-07-2010 har vi opkrævet kontingent hos kollegierne, så nu er alle kollegianerne at betragte som enkle medlemmer. For at de skal få en vis indflydelse på repræsentantskabet, har vi oprettet et valgforbund 11 til dem. De kan så på tværs afholde møder og finde deres kontaktpersoner, som så kan møde op på repræsentantskabsmøderne og gøre deres indflydelse gældende efter reglen 1 repræsentant pr. påbegyndt 250 medlemmer.

Gl. Nørre Tranders har underskrevet en fusionsaftale hvor NTA har overtaget hele nettet uden beregning . Alle medlemmer fra Gl. Nørre Tranders er altså enkelmedlemmer og placeret i valgforbund 10.
(med samme rettigheder som kollegianerne.)

Vi er ved at indføre et nyt regnskabs system – det er ikke helt på plads endnu. Formålet med dette skift er på den lange bane at reducere omkostninger til EDB. Microsoft licens pris for en udvidelse af C5 systemet er ca. 90.000,00. som bestyrelsen mener, er alt for dyrt for 2 arbejdspladser. Øvelsen går på, at finde et hostet program – der som udgangspunkt er væsentlige billigere i brug.

Vi har i dag i alt 6424 medlemmer fordelt på følgende pakker.
Gundpakken 1849
Mellempakke 2710
Fuldpakke 1865
Lukket frivillige 266
Lukket pga. restance 397
Tomme lejemål 312
Antal medlemmer med bokse eller kort fra You See 897
Antal internet kunder 2710

Kunderne der er lukke p.g.a. restance giver et tab på kr. 260.000,00 i 2010. Det er alt for meget. Vi er i gang med at finde en løsning der kan begrænse noget af det. Lukket p.g.a. restance og tomme lejemål, giver et tab alene på kr. 177.000,00 i manglende kontingenter.

You See har meldt ud, at man fra omkring marts 2011 kan vælge frit fra grundpakken.

NTA og Stofa lancerer i nærmeste fremtid internet med en hastighed 111 Mbit.

Formanden takkede til sidst for indsatsen af pigerne på kontoret, samt Hans Jørgen Bengaards indsats vedr. historikken omkring NTA.
Beretningen blev uden debat enstemmig godkendt.

AD 3 og 4
Revisor Bjarne Christensen, gennemgik regnskab for 2010, herefter budget for 2011, samt kontingent. Efter et par opklarende spørgsmål – blev regnskabet, budgettet og kontigent enstemmig godkendt .

AD 5
Vedtægtsændring var ved en fejl ikke udsendt, og kunne derfor ikke vedtages. (De fremsendes til kommende møde i efteråret)

AD 6
Indkomne forslag.

  1. Forslag til nedlæggelse af infokanalen.
    • Enstemmig vedtaget.
  2. Forslag om bestyrelseshonorar til formanden, fra 01-04-2011 på kr. 5000,00 månedlig .
    • Enstemmig vedtaget.

AD 7
Valg af 2 revisorer:

Kim Demstrup Mjel, og Anders P. Jacobsen Øster Sundby
blev valgt for 1. år

AD 8
Valg af 2 suppleanter:

Jørgen Andersen, og Bent Engelund
Jørgen Andersen 1 og Bent Engelund 2 suppleant for 1. år

AD 9 Evt.
Snakken faldt på vores hjemmeside, hvor vi i fremtiden nok skal bruge mere tid, være mere opfølgenden.

LA takkede for god ro og orden, var glad for fremmødet, og en god debat.

Han takkede endvidere NPKN for hans altid dygtige styring af mødet.

Aalborg den

Dirigent Formand
N.P. Kjærgaard Nielsen Leo Andersen

 

Download referat som PDF